The other side of the Sun 2021

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży biletów The other side of the Sun 2021

Internetowy system umożliwia rejestrację Użytkownika, założenie indywidualnego konta, korzystanie z pełnej funkcjonalności konta, w tym zakup biletów na imprezę masową The other side of the Sun 2021 organizowaną przez MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu https://bilety.tosots.pl począwszy od 21 czerwca 2021 roku do 23 lipca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów lub w Kołobrzegu w wyznaczonych punktach począwszy od 23 lipca 2021 roku do wyczerpania zapasów.

Administratorem systemu w ramach serwisu jest Organizator.

Definicje

1. Organizator/Sprzedawca – MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wypoczynkowej 57, 62-081 Poznań.
2. Wydarzenie – The other side of the Sun 2021 w dniach 23 i 24 lipca 2021.
3. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
4. Serwis – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.
5. Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie (posiada login i hasło do Serwisu) i posiadająca indywidualne konto w Serwisie.
6. Bilet - jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Wydarzenie w określonym dniu, na określony obszar. Bilet ma formę [email protected], do wydruku w domu.
7. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację imprezy, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Wydarzenia, jak i w okresie poprzedzającym Wydarzenie, gdy uniemożliwia to organizację Wydarzenia w terminie zaplanowanym.
8. Osoba pełnoletnia – osoba fizyczna, która ma skończone 18 lat lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia lub danego dnia Wydarzenia ukończyła 18 lat i legitymuje się dokumentem stwierdzającym ukończenie 18 roku życia lub z którego wynika ukończenie 18 roku życia (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, akt urodzenia).
9. Uczestnik Imprezy – osoba pełnoletnia, na którą został wystawiony Bilet.
10. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: ilość Biletów, dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko oraz data urodzenia), sposób płatności, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem. Złożenie i realizacja zamówienia obejmuje kilka etapów, potwierdzanych przez Organizatora w panelu Użytkownika w Serwisie poprzez oznaczenie odpowiednio jako Zamówienie Nowe, Zamówienie opłacone. Dla usunięcia wątpliwości, Zamówieniem jest oświadczenie obejmujące wszystkie wymienione w zdaniu poprzednim etapy.
12. Umowa – umowa sprzedaży Biletu/Biletów.
13. Promocja - promocyjna cena udostępniona dla posiadaczy aktywnych zamówień na wydarzenie Sunrise Festival 2022. Aktywne zamówienie podlegające promocji winno być złożone od 1.03.2020 do 18.05.2022 18:00 w Serwisie https://bilety.sunrisefestival.pl. Pozostałe zamówienia złożone po tej dacie nie kwalifikują się do Promocji.

I. Postanowienia ogólne

1. Logując się do Serwisu i korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Organizator posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych (dobrowolnie).
3. Użytkownik korzysta z Serwisu w swoim imieniu.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem rejestracji w Serwisie oraz dokonania zakupu Biletu/Biletów jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wyżej wskazanych celów. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora lub partnerów Organizatora w celach marketingowych.
5. Jeżeli Organizator wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu, Organizator będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Imprezy, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika lub Uczestnika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora lub dokonania zwrotu środków finansowych z tytułu sprzedaży Biletu/Biletów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie zakupu Biletu/Biletów, co uniemożliwia lub utrudnia realizację obowiązków przez Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu.

II. Zawarcie umowy

1. Sprzedawcą Biletów wstępu w Serwisie jest Organizator.
2. Użytkownik, w ramach jednego Zamówienia, może dokonać zakupu maksymalnie 6 Biletów. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z Promocji dla osób posiadających bilety na Sunrise Festival 2022 liczba ta jest odpowiednia do ilości biletów posiadanych w zamówieniu Sunrise Festival 2022.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika, opłaceniu i po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora zakupu Biletu/Biletów na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
4. Przez opłacenie Zamówienia należy rozumieć, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty, zaksięgowanie wpłaty ceny Biletu/Biletów na rachunku bankowym PayU należącym do Organizatora.
5. Sprzedawca zastrzega, iż Bilety dostępne są do ich wyczerpania.

III. Rejestracja w Serwisie i logowanie do Serwisu

1. Tylko zarejestrowany i zalogowany Użytkownik Serwisu może dokonać zakupu Biletu na Wydarzenie.
2. Rejestracja do Serwisu następuje poprzez utworzenie indywidualnego konta w Serwisie. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz na stronie internetowej https://bilety.tosots.pl podając dane: adres e-mail, login, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Konto może zostać powiązane przez Użytkownika z kontem na portalu społecznościowym Facebook po uprzedniej pełnej rejestracji, aby ułatwić proces logowania w późniejszych etapach korzystania z Serwisu..
4. Logowanie do Serwisu możliwe jest po uprzedniej rejestracji do Serwisu. Logowanie następuje przez podanie przez Użytkownika loginu (jakim jest adres email) oraz hasła.
5. Użytkownik po zalogowaniu do panelu Użytkownika ma możliwość ustalenia stanu realizacji Zamówienia, pobrania Biletów oraz ma możliwość pobrania faktury VAT, jeżeli dokonał opcji wyboru faktury VAT w trakcie składania Zamówienia.

IV. Proces zakupu

1. W przypadku gdy Użytkownik posiada aktywne zamówienie na bilety Sunrise Festival 2022 może przez 24h od momentu rozpoczęcia sprzedaży skorzystać z przygotowanej Promocji i pierwszeństwa zakupu biletów na Wydarzenie podając:
a) numer aktywnego zamówienia Sunrise Festival 2022,
b) adres e-mail konta do którego przypisane jest powyższe zamówienie.
2. Proces zakupu Biletu/Biletów możliwy jest po zalogowaniu na uprzednio zarejestrowane konto Użytkownika.
3. Użytkownik dokonuje wyboru produktów z listy prezentowanych i dostępnych na stronie internetowej. Wybór dotyczy Biletu/Biletów oraz produktów dodatkowych wg dostępności i wyboru Użytkownika.
4. Użytkownik dokonuje wyboru zgodnie z kolejnymi krokami Zamówienia: sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
5. Dostępnymi formami dostawy jest wyłącznie Bilety typu [email protected], czyli do samodzielnego wydruku po pobraniu z Serwisu.
6. Dostępnymi formami płatności jest wyłącznie płatność za pośrednictwem serwisu PayU. Link do dokonania płatności udostępniony jest w na stronie internetowej w panelu Użytkownika oraz w mailu wysłanym przez Organizatora po potwierdzeniu przez Użytkownika złożenia Zamówienia.
7. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych każdego uczestnika dla którego nabywany jest Bilet, tj. data urodzenia, imię i nazwisko. Dane te mogą być weryfikowane wraz z dokumentem tożamości przy wejściu na teren Wydarzenia.
8. Ostatnim etapem procesu zakupu jest potwierdzenie Zamówienia i dokonanie płatności.
9. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone w mailu przesłanym przez Organizatora niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Przez zapłatę należy rozumieć zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym PayU należącym do Organizatora.

V. Warunki dodatkowe

1. Użytkownik przed potwierdzeniem Zamówienia ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji oraz w procesie dokonywania zakupu Biletu/Biletów.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej identyfikacji danych podanych przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
3. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości jego zmiany lub rezygnacji z zamówienia, musi zostać opłacone zgodnie z zamówieniem, z zastrzeżeniem prawa do zwrotu zgodnie z postanowieniem pkt. X niniejszego Regulaminu.
4. Wstęp na Wydarzenie przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik zobowiązany jest, przed wejściem na Wydarzenie, wylegitymować się dokumentem tożsamości celem potwierdzenia zgodności danych osobowych w dokumencie tożsamości z danymi osobowymi podanymi w procesie składania Zamówienia i spersonalizowanymi na Bilecie.
5. Organizator nie dopuszcza możliwości rozporządzania Biletem na rzecz osoby trzeciej przez co należy rozumieć w szczególności zakaz odsprzedaży lub nieodpłatnego przenoszenia biletu/ów na rzecz osoby/osób trzecich, których dane osobowe nie zostały ujawnione na Bilecie/Biletach. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi prawo wstępu na Wydarzenia bez prawa do żądania zwrotu zapłaconej ceny.
6. Bilet jest biletem jednorazowego użytku w okeślonym dniu Wydarzenia. Po wejściu na teren Wydarzenia, przez co należy rozumieć ściśle teren, na którym odbywa się koncerty, Uczestnik nie będzie miał prawa ponownego wejścia na teren Wydarzenia po jego opuszczeniu.
7. Wykorzystując Bilet Uczestnik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora w szczególności Regulamin Wydarzenia The other side of the Sun 2021 oraz inne Regulaminy, jeżeli zostały lub zostaną wydane przez Organizatora w związku z Wydarzeniem.
8. Organizator odmawia sprzedaży Biletów oraz wstępu osobom, wobec których wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach odbywania się imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
9. Organizator odmawia wstępu na Wydarzenie niepełnoletnim pomimo posiadania Biletu zakupionego zgodnie z Regulaminem, bez prawa do żądania zwrotu uiszczonej ceny.
10. Organizator wystawi fakturę VAT wyłącznie w przypadku wybrania tej opcji przez Użytkownika podczas składania Zamówienia w Serwisie bądź zgłoszenia żądania podczas zakupu Biletu/Biletów w wyznaczonych przez Organizatora punktach.
11. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi Organizatora Imprezy w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz przestrzegania zasad określonych przez Organizatora Imprezy.

VI. Warunki sprzedaży Biletów w punktach sprzedaży.

1. Sprzedaż Biletów oraz dodatkowych produktów w punktach sprzedaży wyznaczonych przez Organizatora rozpoczyna się od 23 czerwca 2021 roku godz. 12:00
2. Sprzedaż biletów w punktach sprzedaży następuje wg dostępności oraz do wyczerpania zapasów po cenach z dnia sprzedaży.
3. Organizator udostępni informację o lokalizacji punktów sprzedaży oraz godziny otwarcia punktów sprzedaży na stronie internetowej Wydarzenia najpóźniej do dnia 22 lipca 2021 roku.
4. Płatność w punktach sprzedaży może następować gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
5. Do sprzedaży Biletów w punktach sprzedaży zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia pkt. VII niniejszego Regulaminu.

VII. Cena biletów i wartość Zamówienia

1. Rodzaje oraz ceny Biletów określa Organizator.
2. Ceny Biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Cennik zawierający wykaz dostępnych Biletów wraz z cenami produktów dodatkowych Organizator udostępnia na stronie internetowej https://bilety.tosots.pl.
4. Bilety mogą być sprzedawane w pulach, co oznacza, iż Organizator wystawia do sprzedaży określoną ilość biletów w określonej cenie, a po wyczerpaniu danej puli biletów, kolejna pula może zostać wystawiona po zmienionej cenie. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów w każdy czasie bez podania przyczyny. O każdorazowej zmianie ceny biletów Organizator zawiadamia co najmniej na stronie internetowej/kanałasch social media Wydarzenia wraz z podaniem nowej ceny biletów.
5. Organizator zastrzega, iż łączna wartość Zamówienia dokonywanego w Serwisie obejmuje cenę za Bilet/Bilety, produkty dodatkowe według wyboru Użytkownika oraz koszty dostawy (jeśli dostępne).
6. Sprzedawca zastrzega, iż do łącznej wartości Zamówienia dokonywanego w Serwisie, będzie doliczona opłata serwisowa za obsługę i konfekcję Zamówienia.

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Organizator.
2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych, o których mowa w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest niezbędne i konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży Biletu/Biletów.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówienia i w związku z zawarciem Umowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.bilety.tosots.pl
5. Organizator oraz Partnerzy handlowi Organizatora współpracujący przy organizacji The other side of the Sun, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Uczestnika w celach marketingowych i realizacji czynności marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych pod warunkiem udzielenia osobnej zgody przez Użytkownika lub Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.

IX. Przetwarzanie danych umożliwiających identyfikację Użytkownika

1. Niezależnie od postanowień punktu IX Regulaminu przebywanie na Wydarzeniu, stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz Uczestnika zapewniających jego identyfikację.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 13 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., zakres przetwarzanych danych identyfikujących Użytkownika lub Uczestnika w trakcie Imprezy obejmuje:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) wizerunek twarzy.

X. Zwroty

1. Organizator nie udostępnia zwrotu zakupionych na wydarzenie The other side of the Sun 2021 Biletów.

XI. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia, w szczególności harmonogramu, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych błędnych danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika.
3. W przypadku zakupu biletów w Promocji a poźniejszym zwróceniu zamówienia Sunrise Festival 2022, Organizator informuje iż od zwrotu realizowanego w ramach Sunrise Festival 2022 odciagana będzie różnica ceny zakupu biletów na wksazane Wydarzenie wynikająca z Promocji.

XII. Odstąpienie od umowy

Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (t.j. z dnia 28 stycznia 2020 roku, Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy.

XIII. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie przez System.
2. Użytkownik ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy dostępny w Systemie po zalogowaniu, z możliwością wyboru tematu kontaktu.
3. Sprzedawca udostępnia informacje o Wydarzeniu w Systemie i na profilu Wydarzenia na Facebook'u. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Wydarzenia.
4. Organizator zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu The other side of the Sun 2021, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia §5 Regulaminu Wydarzenia The other side of the Sun 2021 "Odwołanie Wydarzenia" stosuje się odpowiednio. 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 5 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin na stronie internetowej https://bilety.tosots.pl w trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie po realizacji Zamówienia Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

Regulamin wydarzenia

Regulamin wydarzenia The other side of the Sun 2021

§1 Definicje

1. Regulamin zwany w dalszej części "Regulaminem" reguluje warunki uczestnictwa w wydarzeniu muzycznym The other side of the Sun 2021, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu oraz organizacji wydarzenia.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze należy przez to rozumieć: MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Baranowie (62-081) przy ul. Wypoczynkowej 57 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000499859
b) Ustawie należy przez to rozmieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. z dnia 14 września 2018 r. z późn. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870)
c) Bilecie należy przez to rozumieć jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Wydarzenie w określonym dniu, na określony obszar. Bilet ma formę [email protected], czyli do samodzielnego wydruku w domu
d) Opasce należy przez to rozumieć środek płatniczy na terenie Wydarzenia w postaci silikonowej opaski zbliżeniowej, którą Uczesnik otrzymuje w momencie chęci skorzystania z usług dostępnych na terenie Wydarzenia - punkty kantorowe.
e) Wydarzeniu należy przez to rozumieć imprezę masową o tematyce muzycznej przeprowadzaną pod nazwą The other side of the Sun 2021 (dalej Wydarzenie) w terminie od dnia 23 lipca 2021 roku do dnia 25 lipca 2021 roku godz. 4:00 w Podczelu k/Kołobrzegu
g) Terenie Wydarzenia należy przez to rozumieć ściśle teren, na którym odbywają się koncerty w czasie Wydarzenia.
h) Uczestniku Wydarzenia należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną uczestniczącą w Wydarzeniu na podstawie imiennego Biletu.
i) Regulaminie sprzedaży biletów należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży biletów The other side of the Sun opublikowany pod adresem: https://bilety.tosots.pl.
j) Służbach Porządkowych należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczony w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Wydarzeniu na terenie Wydarzenia oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonywania swoich uprawnień Służby Porządkowe Wydarzenia uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Wydarzenia, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.
k) Siła Wyższa należy przez to rozumieć okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Wydarzenia, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Wydarzenia, jak i w okresie poprzedzającym Wydarzenie, gdy uniemożliwia to organizację Wydarzenia lub uniemożliwia kontynuowanie Wydarzenia zgodnie z harmonogramem.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Wydarzenia, którzy w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na terenie, na którym organizowany jest Wydarzenie.
4. Każdy Uczestnik przebywający na terenie Wydarzenia w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez zakup i legitymowanie się Biletem Uczestnik Wydarzenia potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Wydarzenia.

§2 Zasady ogólne

1. Wstęp na teren Wydarzenia przysługuje osobie pełnoletniej, posiadającej Bilet z odpowiednim uprawnieniem oraz dokument potwierdzający spełnienie warunku pełnoletności (w rozumieniu postanowień Regulaminu sprzedaży biletów).
2. Wstęp na teren Wydarzenia przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Biletem (czytelnie wydrukowanym) lub okazanym na urządzeniu elektronicznym (możliwy do zeskanowania kod qr/kreskowy).
3. Wstęp na teren Wydarzenia ma wyłącznie osoba, której dane osobowe zostały zakodowane na Bilecie i nastąpiła pozytywna weryfikacja danych osobowych przez służby porządkowe.
4. Wstęp na Teren Wydarzenia jest jednorazowy w danym dniu Wydarzenia. Oznacza to, że po wejściu na Teren Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia nie będzie miał prawa ponownego wejścia na Teren Wydarzenia po jego opuszczeniu.
5. Bilety na udział w Wydarzeniu sprzedawane są poprzez serwis internetowy na stronie internetowej https://bilety.tosots.pl począwszy od 21 czerwca 2021 do 23 lipca 2021 roku. Bilety będą również do nabycia począwszy od dnia 23 lipca 2021 roku w Kołobrzegu w punktach sprzedaży, których lokalizacja zostanie udostępniona na stronie internetowej/kanałach social media Wydarzenia. Bilety dostępne są do wyczerpania zapasów.
6. Zakazane jest rozporządzenie Biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę. W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odbioru prawa wstępu Uczestnika na teren Wydarzenia i udziału w Wydarzeniu.
7. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń.
8. Bilety nabyte z innych źródeł niż określone w niniejszym paragrafie nie będą uwzględnianie a osoby nimi się posługujące nie zostaną wpuszczone na teren Wydarzenia.
9. W przypadku, gdy w Wydarzeniu zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
10. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na teren Wydarzenia albo nakazać niezwłoczne jego opuszczenie:
a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Wydarzenia,
wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,
okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;
umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Wydarzenia,
niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;
nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;
c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobom nie posiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Wydarzeniu,
g) osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
h) osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
i) osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.
j) osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości,
k) osobom niepełnoletnim,
l) osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia lub naruszają dobra osobiste Organizatora lub działają na szkodę Organizatora lub marki MDT Production lub The other side of the Sun.

§3 Dodatkowe prawa, obowiązki i oświadczenia

1. Każda osoba, która nabyła Bilet na Wydarzenie zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Zakup Biletu jest uwarunkowany i jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz przyjęciem jego postanowień bez zastrzeżeń.
2. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Wydarzeniu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Wydarzenia będą używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe.
3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Uczestnik Wydarzenia dokonując zakupu Biletu oraz uczestnicząc w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i kolejnych edycji Wydarzenia w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub Partnerów Medialnych i Sponsorów Wydarzenia.
5. Każdy Uczestnik Wydarzenia poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na Wydarzeniu, a następnie na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, które nie zostały użyte w celach reklamowych przechowuje się po zakończeniu Wydarzenia przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

§4 Organizacja Wydarzenia

1. Każdy dzień Wydarzenia rozpoczyna się o godzinie: 18.00.
2. Każdy dzień Wydarzenia kończy się najpóźniej o godzinie: 04.00
3. Organizator zastrzega zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom Wydarzenia koszt zakupu Biletów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia, w tym w szczególności godzin występu poszczególnych wykonawców, kolejności występu poszczególnych wykonawców, odwołania występu danego wykonawcy.
6. Organizator informuje, iż program na każdy dzień Wydarzenia opublikowany i dostępny jest na stronie internetowej/kanałach social media Wydarzenia nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

§5 Forma płatności

1. Obowiązującą formą płatności w czasie Wydarzenia jest płatność zbliżeniową Opaską elektroniczną.
2. Każdy Uczestnik będzie miał możliwość otrzymania i doładowania opaski w celu zasilenia jej środkami finansowymi wyłącznie na terenie Wydarzenia w wyznaczonych miejscach – kantorach. Organizator udostępni lokalizację kantorów na stronie internetowej/kanałach social media Wydarzenia.
3. Płatność za doładowanie może następować gotówką bądź kartą płatniczą/kredytową.
4. Uczestnik dokonuje płatności opaską do wyczerpania środków finansowych uprzednio doładowanych.
5. Opaska może być doładowywana wielokrotnie.
8. Po zakończeniu Wydarzenia Organizator nie zwraca niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na koncie opaski elektronicznej.
9. Organizator dopuszcza zwrot niezniszczonej Opaski w wyznaczonych miejscach - kantorach i otrzymanie zwrotu w wysokości 5PLN. O dostępności usługi Organizator poinforumuje w dnoi Wydarzenia.

§6 Odowołanie Wydarzenia

1. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.
2. Organizator zwraca wyłącznie cenę biletu.
3. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Wydarzenia Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej/kanałach social media Wydarzenia lub bezpośrednio w trakcie trwania Wydarzenia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W powyższych przypadkach Organizator nie zwraca środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych danych niezbędnych do weryfikacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Uczestnika.

§7 Bezpieczeństwo Wydarzenia

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzenia oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
c) zmianę miejsca Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba bez podania przyczyny.
2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
3. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
4. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są posiadać Bilet w formie wydruku lub na urządzeniu elektronicznym do okazania Służbom Porządkowym i Informacyjnym na wyraźne wezwanie.
6. Organizator wyznacza Strefy podziału terenu Wydarzenia w szczególności:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Sektory, widownia – teren imprezy masowej,
c) Wejścia i wyjścia głównego,
d) Teren Parkingów,
e) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
f) Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.
7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medyczne.
8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. W czasie Wydarzenia Organizator oraz Uczestnicy Wydarzenia, a ponadto inne osoby przebywające na terenie Wydarzenia, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§8 Służby porządkowe

1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Wydarzeniu;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. z dnia 25 października 2018 roku Dz. U. 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Wydarzenia osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub innymi regulaminami wydanymi na podstawie lub w związku z niniejszym Regulamin, a które określają zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.
3. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
4. Stwierdzenia prawa Uczestnika Wydarzenia do przebywania na Wydarzeniu Służby Porządkowych dokonują przez sprawdzenie, czy Uczestnik Wydarzenia posiada Bilet oraz czy jest pełnoletni.
5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Wydarzeniu jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na teren Wydarzenia osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z tego terenu.
6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
7. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren Wydarzenia lub przebywania na nim lub Uczestnikom usuniętym z terenu Wydarzenia zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

§9 Zakazy

1. Na teren Wydarzenia zakazane jest:
a) wnoszenie sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. oraz akcesoriów typu "selfie-stick",
b) wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów itp.
c) wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych,
d) wnoszenie własnych napojów innych niż zawierających alkohol,
e) wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.
f) wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowi ludzkiemu,
g) wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum,
h) wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia;
2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia, itp.
3. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Zabrania się nocowania w samochodach lub innych środkach komunikacji na terenie parkingu Wydarzenia.
6. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Wydarzenia i w jego obrębie.
7. Uczestnik Wydarzenia zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:
a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
b) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Wydarzenia jest zakazane.

§10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na terenie Wydarzenia lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej serwisu biletowego Wydarzenia,
b) w punktach informacyjnych na Wydarzeniu
4. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora: https://bilety.tosots.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie serwisu biletowego/kanałach social media Wydarzenia.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
7. Organizatora zastrzega, iż szczegółowe zasady obowiązujące w czasie Wydarzenia w poszczególnych Strefach Wydarzenia, m.in. na parkingu, zostaną uregulowane w osobnych regulaminach wydanych na podstawie niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie serwisu biletowego/kanałach social media Wydarzenia.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.